Privacybeleid

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7 DSGVO

Bedrijf: NAGEL Baustoff GmbH
Adres: Talstrasse 74, 68259 Mannheim
Telefoon: 0049-(0)621-799500
E-Mail: yali(at)nagel-ma.de

 

Veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid en hanteren de modernste veiligheidsnormen om uw persoonlijke gegevens maximaal te beschermen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, billijkheid, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

1. Persoonlijke gegevens
    "persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

2. Verwerking
    "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

3. Beperking van de verwerking
    "beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken

 4. Profilering
    "profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon

5. Pseudonimisering
    "pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

6. Bestandssysteem
    "archiveringssysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze gecentraliseerd of gedecentraliseerd is of op een functionele of geografische basis is georganiseerd

7. Verantwoordelijke persoon
    "voor de verwerking verantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of in het nationale recht zijn vastgesteld, kan worden voorzien in de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het nationale recht

8. Verwerker
    "verwerker": iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

9. Ontvanger
    "ontvanger": elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of die persoon al dan niet een derde partij is De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door die autoriteiten wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

10. Derden
    "derde": elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken

11. Toestemming
    Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van zijn of haar wensen in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens betuigt.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, kan de rechtsgrondslag voor de verwerking zijn
a - f DSGVO in het bijzonder:

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

    de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
    de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
    de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
    de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
    de verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde te beschermen, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder geven wij informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit kader verzamelde gegevens worden door ons gewist nadat ze zijn opgeslagen, of de verwerking ervan wordt beperkt als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens bestaan.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO):

 •     IP-adres
 •     Datum en tijdstip van het verzoek
 •     Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 •     Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 •     Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 •     Hoeveelheid verzonden gegevens in elk geval
 •     Website waar het verzoek vandaan komt
 •     Browser
 •     Besturingssysteem en zijn interface
 •     Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf, die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie naar de site stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

 •     Voorbijgaande cookies (zie a.)
 •     Permanente cookies (zie b.).

1. Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

3. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en z. Bijvoorbeeld het weigeren van cookies van derden of alle cookies te accepteren. Zogenaamde "third party cookies" zijn cookies die door een derde partij zijn geplaatst en dus niet door de eigenlijke website waarop u zich op dat moment bevindt. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4. We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

 5. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser, maar door uw Flash-plug-in geregistreerd. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel zult u in het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners deelname aan promoties, wedstrijden, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

Kinderen

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een verleende toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging

U heeft het recht om een bevestiging te vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt een dergelijke bevestiging te allen tijde aanvragen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(3) Recht van toegang

Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie opvragen:

    de doeleinden van de verwerking;

    de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;

    de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

    indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;

    het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of van een recht om de verwerking te laten beperken door de voor de verwerking verantwoordelijke of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

    het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

    wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

    het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DPA en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de FADP in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn, ter beschikking stellen. Wij kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen voor eventuele verdere kopieën die u aanvraagt, op basis van de administratieve kosten. Indien u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een elektronisch standaardformaat verstrekt, tenzij in het verzoek anders is vermeld. Het recht om een kopie te ontvangen overeenkomstig lid 3 laat de rechten en vrijheden van anderen onverlet.

(4) Recht op correctie   

U heeft het recht om ons te vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om te verzoeken om het invullen van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht van doorhaling ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht om de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1.     de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt
 2.     de betrokkene trekt de toestemming die aan de verwerking ten grondslag lag in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3.     De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de DPA.
 4.     De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5.     De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 6.     De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DSGVO.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene hen heeft verzocht alle links naar die persoonsgegevens te wissen of kopieën of replicaties ervan te maken.

Het herroepingsrecht ("recht om te worden vergeten") is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

 1.     om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2.     een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerking is onderworpen krachtens het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
 3.     om redenen van algemeen belang in verband met de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de DSGVO;
 4.     voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DPA, voor zover het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
 5.     om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1.     de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 2.     de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3.     de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft om zijn rechten uit te oefenen of te verdedigen; of
 4.     de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens, afgezien van het feit dat zij worden opgeslagen, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij zonder tussenkomst van de verantwoordelijke partij aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat dit gebeurt:

 1.     de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, en
 2.     de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van het recht op doorgifte van gegevens overeenkomstig lid 1 hebt u het recht te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere voor de verwerking worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht laat het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten") onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.

(8) Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de DPA op u betrekking hebben, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking bedoeld is om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op deze direct marketing. Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, zoals bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt het recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit wordt genomen:

 1.     noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke
 2.     is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of
 3.     met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en tegen het besluit in beroep te gaan.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

(10) Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Zij hebben ook het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, standplaats of plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke beroepsmogelijkheden, met inbegrip van het recht om overeenkomstig artikel 77 van de DPA beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, hebben zij recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien zij van oordeel zijn dat hun rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden door de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd met deze verordening.

Gebruik van Matomo (voorheen Piwik)

(1) Ce site web utilise le service d'analyse web Matomo pour analyser et améliorer régulièrement l'utilisation de notre site web. Avec les statistiques obtenues, nous pouvons améliorer notre offre et la rendre plus intéressante pour vous en tant qu'utilisateur. La base légale pour l'utilisation de la Matomo est l'art. 6 al. 1 p. 1 lit. f DSGVO.
(2) Des cookies sont stockés sur votre ordinateur pour cette évaluation. Les informations ainsi collectées sont stockées par le responsable exclusivement sur son serveur en [Allemagne]. Vous pouvez ajuster l'évaluation en supprimant les cookies existants et en empêchant le stockage de cookies. Si vous empêchez le stockage de cookies, nous vous signalons que vous ne pourrez peut-être pas utiliser ce site Web dans toute son étendue. Il est possible d'empêcher l'enregistrement de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. La prévention de l'utilisation de Matomo est possible en enlevant la coche suivante et en activant ainsi le plug-in opt-out :

(3) Deze website gebruikt Matomo met de extensie "AnonymizeIP". Zo worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, een directe persoonlijke verwijzing kan worden uitgesloten. Het door uw browser via Matomo verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

(4) Het programma Matomo is een open source project. Informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming is te vinden op matomo.org/privacy-policy/.

Orderverwerker

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (orderverwerkers), bijvoorbeeld voor de verzending van goederen, nieuwsbrieven of de verwerking van betalingen. Met de dienstverlener is een aparte overeenkomst voor de verwerking van bestelgegevens gesloten om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wij werken samen met de volgende dienstverleners:

 •     pixelegg Information Technology & Design GmbH
 •     (Lijst van alle dienstverleners)